باسمه تعالی
با سلام                    تهیه شده توسط:آقای مهندس دارایی
با عنایت به طرح راه اندازی آموزش های پودمانی جدید جهت مربیان ؛ دوره ای با مشخصات ذیل جهت طرح فوق الاشاره پیشنهاد می گردد . مدت زمان پیشنهادی برای دوره یاد شده به تفیک سرفصل ها در ادامه ارائه می گردد. لازم به ذکر است هر دوره آموزشی در قالب یک بسته آموزشی تعریف می گردد که خود شامل سرفصل های تفکیک شده ای می باشد؛ زمان ارائه شده نیز به تفکیک سرفصل ها بوده و در نهایت جمع کل این زمان ها تعیین کننده زمان بسته آموزشی می باشد .امید است  موارد یاد شده مفید فایده بوده و باعث رشد دانش فنی مربیان ارجمند گردد.


عنوان دوره (بسته آموزشی):

آشنایی با عملکرد و نحوه کنترل بویلر ها...مجموعاْ ۷۸ ساعت

عناوین سرفصل ها :
الف - اصول کارکرد بویلر و شناسایی انواع آن ............. ۴ ساعت
ب- شناخت سیستم های مکانیکی بویلر ................. ۶ ساعت
ج - شناخت فرایند احتراق در بویلر .......................... ۴ ساعت
د - شناخت اصول کنترل عملکرد بویلر شامل: مجموعاْ  ۱۶ ساعت
     د- ۱ ) نحوه کنترل سطح آب داخل بویلر ............... ۴ ساعت
     د- ۲ ) نحوه کنترل زیرآب زنی آب بویلر ................. ۳ ساعت
     د- ۳ )نحوه کنترل دمای بخار خروجی از بویلر ........ ۴ ساعت
     د- ۴ ) نحوه کنترل فشار سیستم در بویلر ........... ۳ ساعت
     د- ۵ ) نحوه کنترل پر کننده آب سیستم بویلر ....... ۲ ساعت

ه -شناخت نحوه عملکرد مکانیکی مشعل های گاز سوز ، گازوئیل سوز و دوگانه سوز مورد استفاده در بویلر .................. ۶ ساعت
و - شناخت نحوه عملکرد رله اتوماتیک مشعل های گاز سوز ،گازوئیل سوز و دوگانه سوز مورد  استفاده در بویلر ...... ۶ ساعت
ز - آشنایی با مدارات کنترل و فرمان مورد استفاده در تابلوی برق بویلر ...... ۸ ساعت
ح - آشنایی با سیستم ایمنی و اعلام خطر بویلر ........ ۶ ساعت
ط - آشنایی با سیستم تصفیه و تامین آب مصرفی بویلر ..۶ساعت
ی - آشنایی با روش پر و خالی نمودن مخزن بویلر ......... ۴ ساعت
ک - شناخت روش های برنامه ریزی نگهداری پیشگیرانه ، عیب یابی و تعمیرات بویلر .................... ۱۲ ساعت