این استاندارد شامل مطالب ذیل می باشد:

هدف و دامنه کاربرد

مرجع الزامی

اصطلاحات و تعاریف

طبقه‌بندی مشعل‌های گازوئیل‌سوز

الزامات

آزمون

ارزیابی انطباق

نشانه‌گذاری

دفترچه راهنما