پیش گفتار

 

استاندارد «مشعل‌های گازسوز دمنده‌دار خودکار – ویژگی‌ها و روش‌های آزمون» که توسط کمیسیون‌های مربوطه تهیه و تدوین شده و در یکصد و نود و نهمین جلسه کمیته ملی استاندارد مکانیک و فلزشناسی مورخ 9/8/1383 تصویب شده است تصویب شده است، اینک به استناد بند یک ماده 3 قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن‌ماه 1371 بعنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

برای حفظ همگامی و هماهنگی با پیشرفت های ملی و جهانی در زمینه صنایع و علوم، استانداردهای ایران در مواقع لزوم مورد تجدیدنظر قرار خواهد گرفت و هرگونه پیشنهادی که برای اصلاح یا تکمیل این استانداردها برسد در هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه واقع خواهد شد.

بنابراین برای مراجعه به استانداردهای ایران باید همواره از آخرین چاپ و تجدیدنظر آنها استفاده نمود.

در تهیه و تدوین این استاندارد سعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجود و نیازهای جامعه حتی المقدور بین این استاندارد و استاندارد کشورهای صنعتی و پیشرفته هماهنگی ایجاد شود. لذا با بررسی امکانات و مهارت‌های موجود این استاندارد با استفاده از منبع زیر تهیه گردیده است :

 

 

DIN EN 676:1996, Automatic Forced draught  burners for gaseous fuels 

 

DOWNLOAD FILE   

 وارد سایت HAYPERUPLOAD شده پس از ۳۰ ثانیه قسمت

 (click here for DOWNLOAD)را کلیک کنید سپس از پنجره باز شده SAVE راکلیک کنید.