این مطلب توسط خانم مهندس سرکبیری ارسال گردیده است.

چکیده

سرمایش تبخیری قدمت زیادی دارد.قبل از ورود سیستمهای تهویه مطبوع،سرمایش تبخیری ،متد موثری برای خنک کردن به شمار می رفت.در آب و هوای خشک ،سرمایش تبخیری ، همواره منسوب به کولر آبی است که برای خنک کردن خانه ها به صورت ارزان قابل استفاده می باشد.

اساس کار در کولرهای آبی سرمایش تبخیری مستقیم است در آبی فرایند رطوبت به هوا اضافه می شود یک کولر آبی شامل : بدنه،درپوشها،پمپ کولر آبی،مخزن آب،شیر شناور،خطوط توزیع آب و موتور الکتریکی است.سیستم کار کولرهای آبی بدن گونه است که آب موجود در مخزن توسط پمپ آب بر روی درپوشها ریخته می شود الکتروموتور توسط تسمه فن را به چرخش در می آورد با چرخش فن هوا از فضای بیرون به داخل محفظه کولر کشیده می شود وبا عبور از سطح پوشالهای خیس ،رطوبت افزایش پیدا کرده و دمای آن نیز کاهش  پیدا می کند.

با توجه به تولید کولر آبی در داخل کشور و نیز استفاده از آبی وسیله برای خشک کردن منازل یک وسیله خنک کننده ملی شناخته شده است و بیش از 70% اقلیم جغرافیایی کشور به آن نیاز دارد.

برای دریافت ادامه مطلب از طریق لینک های زیر اقدام کنید.

part1     part2       part3       part4       part5        part6

part7    part8      part9       part10     part11     part12

part13