موضوع:      نصب فیوزهای گازی 1/4psi جهت منازل مسکونی و ساختمانهای عمومی و تجاری

 

نحوه آموزش :        یک جلسه تئوری مطابق استانداردهای آموزشی

                            یک جلسه عملی به صورت کارگاهی

 

 

کارآموز:      فرد ماهر که حداقل 1 سال در رشته گاز خانگی فعالیت نموده باشد.

 

 

فهرست :

 

 

·        مراحل اداری درخواست فیوز گازی

·        معرفی فیوز گازی

·        اجزاء تشکیل دهنده محصول

·        نحوه عملکرد فیوز گازی

·        محل های نصب فیوزگازی

·        ابزارهای مورد نیاز

·        آماده سازی جهت نصب و نصب فیوز گازی

·        تست نهایی و تحویل

 دریافت کل مطلب