باد شکلی از انرژی خورشیدی است. باد از گرمایش غیریکنواخت اتمسفر به وسیله خورشید، نامنظم‌بودن عوارض زمین و گردش زمین به وجود می‌آید. الگوهای باد توسط چین‌خوردگی‌های زمین، جنگل‌ها، مراتع و سطح ‌آب‌ها تغییر شکل می‌یابد.
انسان‌ها از حرکت و جریان باد برای اهداف مختلفی استفاده می‌کنند مانند: دریانوردی،  به پرواز درآوردن کایت و بادبادک، و حتی تولید برق.
عبارت انرژی بادی یا توان بادی بیانگر فرآیندی است که طی آن از باد برای تولید انرژی مکانیکی یا برق استفاده می‌شود.
توربین‌های بادی انرژی جنبشی بادها را به توان مکانیکی تبدیل می‌کنند. از این توان مکانیکی استفاده‌های مختلفی می‌توان کرد (مثل آرد‌کردن دانه‌ها یا پمپ‌کردن آب) یا اینکه یک ژنراتور می‌تواند این انرژی مکانیکی را به برق تبدیل کند.
بنابراین، توربین‌های بادی چگونه برق تولید می‌کنند؟
به بیان ساده، یک توربین بادی درست عکس یک پنکه عمل می‌کند. یعنی به جای اینکه از برق برای تولید باد استفاده کند (مانند آنچه که در پنکه اتفاق می‌افتد) از باد برای تولید الکتریسیته استفاده می‌کند.منظره هوایی از یک نیروگاه بادی نشان می‌دهد که چگونه دسته‌ای از توربین‌های بادی می‌توانند برای شبکه انتقال برق، تولید برق کنند. برق از طریق خطوط انتقال و توزیع به منازل، ادارات، مدارس و ... می‌رسد.